Toto jsou stránky pro všechny, kdo s námi prošli dlouhou cestu krajem pětilisté růže.
ODBOR KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ START ČESKÝ KRUMLOV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Č E S K Ý   K R U M L O V   -   M Ě S T O
 
 
 
T é m ě ř    t e l e g r a f i c k é    p o v í d á n í    o    m ě s t ě ,
 
jeho dějinách , vladařích a událostech
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z různých pramenů vybral a sestavil Bohuslav Wimmer MT
 
2 0 0 8
 
 
                           Č E S K Ý     K R U M L O V    -    M Ě S T O
 
                  T é m ě ř    t e l e g r a f i c k é    p o v í d á n í    o    m ě s t ě ,
 
                                    jeho dějinách , vladařích a událostech
 
 
Povídání má 6 oddílů : I. - Vítkovci - Rožmberkové
                                      II. - další rody
        III. - název a listinné doklady
        IV. - nejdříve doložená místa na krumlovsku
                                      V. - některá významná data (z novodobé historie)
                                     VI. - městské brány
 
 
ODDÍL I.        -    Vítkovci   -   Rožmberkové
 
     Zakladatelem rodu asi VÍTEK z Prčice. Prvně připomínán r. 1169 , zemřel 1194. Býval v panovníkových službách a rozšířil rodový majetek (donacemi panovníka za prokázané služby) z původního malého sídla ve středních Čechách směrem jižním a jihovýchodním.
 
POVĚST :       5 synů     (obraz „Dělení růží“)
 
                            Jindřich   -   Hradec   (zlatá růže v modrém poli)
                            Vilém      -   Landštýn + Třeboň (stříbrná růže v červeném 
                                                 poli)
                            Smil        -   Stráž + Bystřice (modrá růže ve zlatém poli)
                            Vok         -   Vítkův Hrádek + Rožmberk + Krumlov
                                                                              (červená růže ve stříbrném poli)
                            Sezema (nemanželský) - Ústí (u Tábora) (černá růže ve zlatém
                                                                              poli)
 
SKUTEČNOST : měl určitě 3 ale s největší pravděpodobností 4 syny :
 
Jindřich            -     Hradec (zlatá růže v modrém poli)
Vítek starší       -     Krumlov (zelená růže ve zlatém poli)
Vítek mladší     -    jehož jeden syn – Vok - se usadil na Rožmberku (červená růže
                               ve stříbrném poli)      
Vítek z Klokot -    Landštýn , Třeboň (stříbrná růže v červeném poli)
 
Vítek starší soustředil svou pozornost k místu, kde Linecká stezka opouštěla údolí Polečnice, aby se stočila podél Vltavy na jih.   Hrad na skalnatém ostrohu - „stra- tegické“ místo.
 
Páni z Krumlova vymřeli r. 1302 a panství přešlo do vlastnictví ROŽMBERKŮ, kteří je drželi rovných 300 let.
 
   Prvním rožmberským vladařem na Krumlově byl Jindřich (+ 1310).
 
Dalšími vladaři hodnými pozornosti byli :
 
Petr  (1310 - 47) – král Karel IV. ho jmenoval zemským hejtmanem; je po něm 
                                 nazýván soudní řád zemského soudu zvaný „Kniha starého
                                 pána“.
                                 Měl 6 dcer a 5 synů. Nejstarší – Jindřich – padl s králem
                                 Janem Lucemburským v bitvě u Kresčaku.
 
Oldřich (1403 - 62) protihusitský ; jeho dcera provdána za Jana z Lichtenštejna 
                                 - Bílá paní.
 
Vilém z Rožmberka (1535 - 1592) - vládl od r. 1551            
                       školy :   - v Mladé Boleslavi
-       na dvoře biskupa v Pasově
-       od r. 1550 na císařském dvoře v Augsburku
 
                  ve věku 16 let se ujal vlády , která trvala 40 let
                  vynikající hospodář i politik
 
1570        - nejvyšším purkrabím království českého
1573        - v čele delegace do Polska - získání polské koruny pro    
                císaře Maxmiliána   nebo jeho syna Arnošta ; sympatie 
                Poláků si ale získal on (nemohl pochopitelně přijmout).
 
                     4 x ženat - 0 dědici
 
                     Stavební činnost ; alchymisté (Eduard Kelley , Antonín Michael 
                     z Ebersbachu)
                  Povolal Jezuity – kolej v Horní ulici (hotel Růže) : jednání – 1585 ,
                  základní kámen – 1586 , hotova – 1588 !!! ( v sedmdesátých a osm-  
                 desátých letech 20. stol. trvala rekonstrukce cca 20 let !!!!)
 
                  Hospodářství : rybníky , dvory (Č.K. – 7 , Rož. – 3) , ovčíny , pivovary
                  (Krčín)
 
 
Petr Vok (1539 - 6. 11. 1611)
 
                 V 16 letech poslán ke královskému dvoru. Poznal mnoho zemí, dostal
                 se až do Anglie.
 
                 1565 – správa panství Vimperku a Choustníku
                 1569 - Bechyně (byla pak jeho sídlem)
 
                 Po Vilémově smrti , ve svých 53 letech přebírá vládu nad rodovým
                 majetkem
                
                 Ženil se až ve 40 letech - Kateřina z Ludanic (14 let) - bez potomků
 
                 V politické kariéře méně úspěšný něž Vilém = nebyl katolíkem. 
                                                               
                 1600 – smlouva s císařem o prodeji : palác v Praze hned , po smrti i
                            Krumlov
                 1602 ale prodává i ten za 210 000 kop míšeňských grošů
 
                 Od r. 1602 na Třeboni.
 
Zbytek Rožmberského majetku – Švamberkové. (Pražská defenestrace – vláda direktoriátu – panský stav v ní zastupoval právě Petr ze Švamberka ).
 
KONEC VLÁDY ROŽMBERKŮ
 
Po Bílé Hoře majetek Švamberků zkonfiskován
 
 
ODDÍL II.   -   další rody
 
Pobělohorské konfiskace : 
 
Buquoy  - dostal panství Rožmberk (+ Nové Hrady)
 
Jan Oldřich z Eggenberka dostal od císaře Ferdinanda v r. 1622 (asi k Ježíšku – 
                                               tj. 23. 12.) celé vévodství Krumlovské
 
           1628 panství Krumlov povýšeno na knížectví s titulem vévodským                     
 
            Jan Oldřich , jeho syn Jan Antonín a jeho vnuk Jan Kristián získali během
            doby v jižních Čechách majetek jemuž až do té doby nebylo rovno :
            Knížectví Krumlovské , panství Vimperk , Orlík , Chýnov  a řada panství
             v zahraničí.
 
            Jan Oldřich by měl být (in memoriam) navržen na Nobelovu cenu 
            míru. Nechal roku 1625 přestavět knížecí zbrojnici na pivovar !!!
 
Po smrti paní Marie Arnoštky , manželky posledního Eggenberka – rozené ze Schwarzenberka – přechází celý majetek na tento rod.
 
Prvním dědicem se roku   1719 stal pan 
 
Adam František ze Schwarzenberka       (synovec paní Arnoštky) 
 
Rod se v roce 1802 rozdělil na starší větev Krumlovskou a mladší Orlickou (z ní je současný ministr zahraničí Karel Schwarzenberk).
 
O tomto rodu , který držel Krumlov až do r. 1940 (potažmo do r. 1947), se dozvíte více při prohlídce zámku.
 
 
                                                                
   S l e d    d r ž i t e l ů    K r u m l o v a   :
 
Páni z Krumlova              (?) 1253   -   1302                               ? 49 let
 
Rožmberkové                         1302   -   1602                                300 let
 
Císař Rudolf II.                    1602   -   1622                                   20 let
 
Eggenberkové                       1622   -   1719                                   97 let
 
Schwarzenberkové                1719   -   1947                                 228 let
 
ODDÍL   III.      -    název a listinné doklady
 
 
Název Krumlova se poprvé objevil v přídomku „Vítka de Chrumbenowe“ uvedeného mezi svědky na listině rakouského a štýrského vévody Otakara dané dne 
 
                                                 1. dubna   1253
 
                                  ( všichni věří , že to ale nebyl apríl … )
 
(Proto také v předchozím „sledu vládnoucích rodů“ je u letopočtu – od kdy byli na Krumlově Páni z Krumlova - otazník. Krumlov jistě existoval dříve. Zakladatel rodu Vítek z Prčice zemřel 1194 a majetek synům rozdělil již před tím , takže mini- málně od začátku 13. století již Krumlov stál).
 
Skutečně první pozitivní zpráva dokládající  v Českém  Krumlově určitou organizaci společnosti (obec - město ?) je až z 26. srpna 1274 , kdy je uváděn „Sipota iudex de Crumnow“ tedy rychtář , svědčící mezi Vítkovými družiníky (jsou zde i další česká jména : Nemoj, Benada).   S jeho jménem se setkáváme ještě jednou na listině z 12. listopadu 1281 a znovu v roce 1291 (takže „rychtářoval“ minimálně 17 let – slušné – že ?)
 
Jako o městě se o Krumlově hovoří na listině ze srpna 1309 , týkající se tzv. „Zlatokorunského domu“ na náměstí (úlevy z daní).
 
14. června 1336 město (= rychtář a 12 přísežných) povolilo městečku Přídolí vařit pivo , dělat slad a mít svou krčmu. Listina je zároveň opatřena nejstarší známou městskou pečetí. Tento akt dokládá i monopolní ekonomické postavení města.
 
 
Původ názvu města je dosud ne zcela jistě vysvětlen. Většinou se má za to, že vznikl z německého větného spojení (burc üf der) krumben ouwe, tj „hrad v říčním zákrutu“ nebo také v „křivém luhu“. Z původního Krumbenouwe se zřejmě vyvinulo německé Krumau. 
 
 Jiné tvary názvu byly : Crumlow (1259) , Crumwenaw (1282) , Crumnaw (1283) ,
                                      Crummenowe (1290) , opět Crumnaw (1302) a Chrump-  
                                       naw (1312).
(I Karel Čapek ve svých „Obrázcích z domova“ r. 1925 píše :
 
„Já nevím , kolikrát se tady Vltava kroutí ; nežli projdeš městem, drže se co možná přímo, překročíš ji asi pětkrát a pokaždé se divíš, že je tak zlatohnědá a že má tak naspěch…“
 
takže opravdu „křivý luh“.)
 
 
 
ODDÍL   IV.     -     nejdřív doložená místa na Krumlovsku
 
Zátoň   -   podvržená listina z r. 1205 svědčící o tom, že Přemysl Otakar I. potvrdil
                 darování Zátoně knížetem Břetislavem klášteru v Ostrově na Sázavě (u
                 Davle).
 
Přídolí  -   1220 se připomíná jako sídlo faráře Vítka
 
Rožmberk - 1250 - hrad vystavěn nedlouho předtím
 
                       1262   - městečko
                                     1271 - kostel sv. Mikuláše
                                     1382 - první privilegia městečka
 
 
 
 
 
ODDÍL V.    -    některá významná data   (z novodobé historie)
 
 
8. 10. 1938   -    obsazení města německým vojskem
 
7. 5. 1945   -    vstup americké armády
 
v roce 1963 -    vyhlášení „Městské památkové rezervace“
 
v roce 1992 -   zápis do seznamu UNESCO
 
ODDÍL   VI.   -    městské brány
 
Město mělo 9 bran :
 
   Název                                                     mezi č. p
 
Budějovická                                              stále stojí
Vnější Latránská                                        78 a 80
Vnitřní Latránská                                         1 a    2
Vnější mostecká (v Radniční ul.)             102 a 165
Vnitřní v Radniční                                    100 a 128
Vnitřní v Kájovské ul.                              169 a    62
Vnější Kájovská                                         56 a 59
Horní                                                         152 a 153
Brána na konci Široké ulice                        80 a    89
 
 
LITERATURA :
 
Průvodce měst. pam. rezervací Č. Krumlov – Fr. Navrátil – vyd. TJ   START r. 1973
Český Krumlov 1309 – 1969 (soubor pečetí a znaků města a jeho dřívějších držitelů) vyd. MěNV Č. Krumlov1969
Český Krumlov, průvodce státní měst. pam. rez. – Jiří Záloha – vyd. MěNV Č. Krumlov 1978
Curriculum vitae jednoho památného domu v Č. Krumlově (historie nynějšího hotelu „Růže“ - text: Karel Veselý – vydala TJ START r.1971)
Český Krumlov – trochu vyprávění a fotografií – text J. Záloha – vyd. MěNV Č. Kr. r. 1972
Český Krumlov – měst. pam. rez. a zámek – kolektiv – vyd. STN Praha 191961
Českokrumlovsko – vyd. Odb. obchodu a cest. ruchu ONV Č. Krum- lov r. 1987
 
Českokrumlovsko – fotografie, mapka, stručný text (4 jazyky) – Pressfoto Praha (nedatováno)
Český Krumlov a okolí – J.Záloha, J.Erhart – vyd. Nakladatelství     Č. Budějovice 1964
 
Region Český Krumlov – interaktiv guide – CD-ROM , MěÚ Čes-
ký Krumlov 1999
 
Český Krumlov – plán města & zajímavosti , vyd. MěÚ Č.K. 2007
 
 
Vydáno jako orientační pomůcka pro potřeby vedoucích a cvičitelů PT v  O – KČT START Český Krumlov .
 
V roce 2008 zpracoval Bohuslav Wimmer MT
 
Počet výtisků dle potřeb vedoucích a cvičitelů..
 
Neprodejné.
Uveřejněno se souhlasem autora!
29.09.2009 19:52:10
ptheiner

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (1784 | 35%)
Ne (1673 | 32%)
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Snad někdy a někde na shledanou!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one